Redegjørelse Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Aalesund Seafood AS, med datterselskap Brødr. Aarseth AS, er godt i gang med arbeidet som følge av loven, og dette er en kontinuerlig prosess.

Selskapene driver med kjøp, produksjon og salg, herunder eksport, av fisk og fiskeprodukter. Selskapet omfattes av Åpenhetsloven utfra kriteriene i lovens § 3 a.

Åpenhetsloven forplikter konsernet til å:

  • utføre aktsomhetsvurderinger
  • redegjøre for bedriftens arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

Denne redegjørelsen omhandler perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023 og omfatter blant annet følgende:

  • en generell beskrivelse av konsernet sin organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som selskapene har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
  • opplysninger om tiltak som selskapene har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Aalesund Seafood AS og Brødr. Aarseth AS

Morselskap og datterselskap har forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og tilstreber å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendig arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Arbeidet for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er godt forankret hos ledelse og i styret. Styret har utarbeidet og vedtatt selskapets etiske retningslinjer.

Bedriftene skal være en trygg arbeidsplass for de ansatte og andre som utfører arbeid i våre lokaler. Det er en selvfølge at gjeldende lover og forskrifter respekteres og etterfølges. Vi vil i vårt daglige arbeid søke å hindre enhver form for ulykker, helseskader og forurensning.

Visjon og verdier

Konsernet sin visjon er å skaffe verden sunnhet og helse gjennom sjømat fra bærekraftige fiskebestander, et rettferdig arbeidsliv og med minimalt miljøavtrykk

Våre verdier er pålitelighet, respekt og ansvar.

Alle i konsernet skal opptre med ærlighet i sitt arbeide. Vi skal levere som avtalt og være til å stole på. Vi tar hensyn og er oppmerksomme på hvordan vårt arbeid påvirker kollegaer, kunder samfunnet og miljøet rundt oss. Vi anerkjenner verdien av mangfold og lærer av enhver situasjon.

Aktsomhetsvurderinger

Aalesund Seafood AS og Brødr. Aarseth AS har et nært forhold til våre leverandører og samarbeidspartnere. De største er råstoffleverandører som har verdikjede lik konsernets.

Konsernets sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger er utfra omsetning, geografi og bransje. I 2022/2023 var konsernets leverandører og samarbeidspartnere norske selskap med norske arbeidsvilkår, samt et fåtall russiske fiskerederier som har vært morselskapets leverandører i flere år.

Aalesund Seafood AS har utarbeidet etiske retningslinjer for våre leverandører. Disse blir formidlet og bekreftet av våre leverandører.

Vi har gjennom våre aktsomhetsvurderinger ikke avdekket negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det vil bli satt større krav til informasjon og dokumentasjon om respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til leverandører fra land utenfor Norge. 

Vårt mål er at Aalesund Seafood AS og Brødr Aarseth AS skal være en trygg arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt og inkludert, samt at alle ansatte kjenner til og erkjenner de etiske retningslinjene.

Informasjon

Enhver har ved skriftlig henvendelse rett på informasjon fra konsernet om hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som selskapet enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter, eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.